Học tiếng Anh qua bài hát remember whenLời dịch bài hát remember when:

Remember when – Nhớ khi xưa

Remember when I was young and so were you
and time stood still and
love was all we knew

Nhớ khi anh còn trẻ và em cũng thế
Và thời gian đứng yên tại chỗ và
Tình yêu là tất cả những gì ta biết đến

You were the first, so was I
We made love and then you cried
Remember when

Em là lần đầu tiên và anh cũng thế
Ta cùng tạo nên tình yêu và rồi em đã khóc
Nhớ khi …

Remember when we vowed the vows
and walked the walk

Nhớ khi ta hứa hẹn những lời thề
Và hoàn thành rất tốt

Gave our hearts, made the start, it was hard
We lived and learned, life threw curves

Trao nhau con tim, tạo sự khởi đầu, thật khó
Chúng ta đã sống và học hỏi, cuộc sống đã đẩy ta vào những thăng trầm

There was joy, there was hurt
Remember when

Có hạnh phúc, có những nỗi đau
Nhớ khi …

Remember when old ones died
and new were born
And life was changed,

Nhớ khi những điều cũ ra đi
Và những điều mới lại nảy sinh
Và cuộc sống đổi thay,

Disassembled, rearranged
We came together, fell apart

Rời rạc rồi lại được sắp xếp lại,
Ta đến với nhau rồi tuyệt vọng

And broke each other’s hearts
Remember when

Và ta đã làm tan vỡ trái tim nhau
Nhớ khi …

Remember when the sound of little feet
was the music
We danced to week to week

Nhớ khi âm thanh của đôi bàn chân nhỏ xíu là tiếng nhạc
Chúng ta khiêu vũ tuần qua tuần

Brought back the love, we found trust
Vowed we’d never give up
Remember when

Gợi lại tình yêu, ta tìm thấy niềm tin
Thề rằng tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Nhớ khi …

Remember when thirty seemed so old
Now lookn’ back it’s just a steppin’ stone

Nhớ khi 30 dường như quá lớn tuổi
Giờ nhìn lại nó chỉ như một bước tiến

To where we are,
Where we’ve been
Said we’d do it all again
Remember when

Đến nơi ta muốn đến,
Nơi thuộc về đôi ta
Nói rằng ta sẽ thực hiện tất cả một lần nữa
Nhớ những khi …

Remember when we said when we turned gray
When the children grow up and moved away
We won’t be sad, we’ll be glad

Nhớ khi ta bảo ta đã bạc đầu
Khi tụi trẻ lớn lên và rời đi
Chúng ta sẽ không buồn, chúng ta sẽ hạnh phúc

For all the life we’ve had
And we’ll remember when

Vì trọn cuộc đời mà ta đã có
Và chúng mình sẽ nhớ những khi

Toomva.com

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/tinh-yeu/